شرکت آب جنوب شرق خوزستان، موفق به دریاقت گواهینامه عضویت حقوقی از انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، امکان امتیاز آوری در مناقصات و پروژه ها، استفاده از ظرفیت های علمی، آموزشی و پژوهشی ، امکان حضور در همایش ها و رویدادهای علمی، از جمله مزایای دریافت این گواهینامه می باشند.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری تولید و انتقال آب جنوب‌شرق