معاون حفاظت و بهره برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان از راه اندازی 10 ایستگاه سنجش و کنترل برداشت آب آنلاین در شبکه های آبیاری و زهکشی استان خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "مصطفی شبه" با بیان این که نصب ادوات سنجش تولید داخل با هدف عدم وابستگی به خارج از کشور صورت گرفته است، افزود: در گام نخست 10 ایستگاه سنجش درون شبکه های آبیاری کرخه و شاوور با 80 درصد صرفه جویی ریالی در مقابل خرید ابزار سنجش مشابه خارجی، نصب و راه اندازی شد.

وی، همکاری صمیمانه و همه جانبه مجموعه ذی ربط در شرکت بهره برداری کرخه و شاوور را مورد قدردانی قرار داد و گفت: با برنامه ریزی انجام شده، جهت تجهیز نقاط هدف به ابزار اندازه گیری مناسب در شبکه های آبیاری و زهکشی اقدامی مطلوب جهت عبور ازنظارت و کنترل برداشت آب از حالت سنتی و انجام پایش کمی نقاط برداشت عمده در شبکه های آبیاری استان به صورت لحظه ای انجام، که این امر با نصب ادوات سنجش یاد شده در شبکه های آبیاری و زهکشی کرخه و شاوور محقق شده است.

معاون حفاظت و بهره برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان از تلاش های "احمدرضا میراب زاده" در پیگیری و نصب ادوات سنجش قدردانی کرد.

"حمیدرضا لشکری" مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری از تاسیسات آب سازمان آب و برق خوزستان، ویژگی سیستم های سنجش نصب شده را دقت اندازه گیری مناسب، محافظ  صحرایی مطلوب، کم بودن هزینه آن درخرید، نصب، راه اندازی و سهولت نصب آن خواند و از نصب کامل 10 ایستگاه در 20 روز کاری خبر داد.

لشکری افزود: با تجهیز نقاط سنجش ضمن اندازه گیری کمی کلیه سدهای تنظیمی انحرافی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور، مقایسه لحظه ای نقاط برداشت آب عمده در این شبکه ها امکان پذیر شده است.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان