هفتمین نشست شورای مشورتی به هم پیوسته منابع آب با هدف بررسی و تدقیق متدولوژی برنامه ریزی رهاسازی از سد کرخه در مرکز مانیتورینگ سازمان آب و برق خوزستان برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، در هفتمین نشست این شورا  پس از بررسی کامل وضعیت سدها، بر اساس نظر و تصمیمات اعضای شورا برنامه‌ریزی خاصی طراحی شد که مورد تایید همه اعضا قرار گرفت.

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان