مدیر دفتر برنامه ریزی منابع آب سازمان آب و برق خوزستان گفت: علیرغم اینکه مشکلی در تامین آب مورد نیاز نداریم اما نگرانی هایی در برخی از حوزه های آبی به دلیل کشت های پرمصرف و بیش از میزان برنامه ریزی شده نیز وجود دارد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "داریوش بهارلویی" وضعیت فعلی ذخایر آبی استان خوزستان را حدود 18 میلیارد متر مکعب خواند و گفت: از این میزان نزدیک به 10 میلیارد متر مکعب حجم قابل برنامه ریزی برای آب است.

وی افزود: از ابتدای خرداد ماه حدود 9 میلیارد متر مکعب آب از سدهای استان خارج شد و هیچ مشکلی در زمینه تامین آب مورد نیاز نداریم و آب کافی در مقایسه با سالهای قبل از سدهای استان خارج می شود که این میزان برای خوزستان، پس از یک دهه خشکسالی یک عدد طلایی و بی سابقه است.

مدیر دفتر برنامه ریزی منابع آب سازمان آب و برق خوزستان ادامه داد: علیرغم اینکه مشکلی در تامین آب نداریم اما نگرانی هایی در برخی از حوزه های آبی به دلیل کشت های پرمصرف و بیش از میزان برنامه ریزی شده نیز وجود دارد.

بهارلویی با اعلام اینکه حدود 180 هزار هکتار برنج در سال جاری کشت شده است، تصریح کرد: این میزان از الگوی تعریف شده برای چنین کشتی در تابستان سال جاری  بالاتر است بخصوص در شبکه های آبیاری که کانال های انتقال آب ظرفیت مشخص و محدودی بر مبنای الگوی کشت طراحی شده دارند .

وی با بیان اینکه افزایش کشت های پرمصرف بیش از برنامه های تدوین شده است، ادامه داد: در برخی حوضه های آبی خوزستان این مهم موجب افزایش مصرف آب بوده که در نتیجه بر میزان تولید زه آب و کیفیت آب اثر گذار خواهد شد و در آینده ای نزدیک باعث ایجاد نوساناتی در خصوص تامین آب مورد نیاز می شود.

مدیر دفتر برنامه ریزی منابع آب سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به اهداف این سازمان، خاطرنشان کرد: کنترل سیل و تامین نیازهای سال آبی بعد، از اهداف این سازمان می باشند که باید تعادل لازم در این دو هدف را در اولویت خود قرار دهیم.

بهارلویی افزود: افزایش مصرف آب ریسک کم آبی و عدم تامین نیازهای سال آبی را تشدید می نماید لذا ضروری است که تعادل در منابع و مصارف آب رعایت شود .

وی تصریح کرد: از ابتدای سال آبی تا کنون، در تمامی رودخانه های استان حجم آب ورودی بیش از 49 میلیارد مترمکعب بوده است.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور