به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، در این مراسم از پشتیبانان و همیاران آب در اجرای طرح داناب و آموزش کتاب انسان محیط زیست تجلیل و تقدیر بعمل آمد .