به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، در این جلسه که همکاران سازمان آب و برق خوزستان و شرکت بهره برداری، تولید و انتقال آب غدیر حضور داشتند سه روش هات تپ، انجماد و استفاده از توپی انسداد مورد بحث قرار گرفت و معایب، مزایا، نکات فنی و ایمنی و نیز قیمت هر یک از روش­ها مورد بررسی قرار گرفت.

رییس گروه سنجش و توزیع آب شرب و صنعت تصریح کرد: از میان روش­های بررسی شده روش انجماد و توپی انسداد می­توانند به عنوان روش­های کاربردی و مناسب برای سد و نیروگاه و همچنین در مباحث مربوط به خطوط انتقال آب شرب قلمداد گردند، اما در شرایطی که پارامتر زمان به عنوان عامل کلیدی مطرح باشد، روش توپی انسداد مناسب­تر خواهد بود.