به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،آرش محجوبی معاون شبکه های آبیاری وزهکشی سازمان آب و برق خوزستان با اعلام این خبر گفت:با عنایت به تدوین  برنامه تجهیز ادوات سنجش درون شبکه های آبیاری در نقاط هدف و به منظور بهره برداری مستمر از ابزار های منصوبه، مقرر گردید که شرکت های بهره برداری اقدام به تهیه، ساخت و نصب تجهیزات بنچ کالیبراسیون ادوات سنجش آب با هماهنگی گروه سنجش و توزیع آب در شبکه های آبیاری در راستای سهولت در بهره برداری و نگهداری از سیستم های سنجش منصوبه نمایند.

محجوبی افزود: با توجه به اینکه ادوات سنجش یاد شده محصولات دانش بنیان می باشند لذا زمینه آموزش های مورد نظر در راستای انجام کالیبراسیون و چگونگی برنامه ریزی ادوات یاد شده به عوامل بهره برداری و نگهداری توسط شرکت دانش بنیان ذی ربط نیز فراهم و آموزش های مورد نظر صورت پذیرفت.

داوود ممبینی مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری از تاسیسات آب در خصوص ایستگاه های کالیبراسیون نصب شده نیز گفت : با نصب و راه اندازی این محل ویژه جهت انجام کالیبراسیون در پنج شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری، این توانایی در گروه های سنجش آب کلیه شرکت های یاد شده بوجود آمده تا بدون وابستگی به کارشناسان شرکت ساخت ابزار سنجش مورد نظر، ادوات سنجش آب منصوبه درون شبکه های آبیاری را بصورت مستمر در مدار بهره برداری قرار نمایند.

احمدرضا میراب زاده رئیس گروه سنجش و توزیع آب در شبکه های آبیاری در این مورد بیان کرد: با توجه به ایجاد ایستگاه های انجام کالیبراسیون ادوات سنجش آب ضمن صرفه جویی قابل توجه هزینه های ریالی جهت ابزار یاد شده، افزایش سرعت عملکرد جهت به روز نگهداری این ادوات نیز مهیا گردیده است.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان