به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "رضا احمدیان پور" با اشاره به فنس کشی و محصور بودن ایستگاه پمپاژ زهکش بسیتین در شبکه آبیاری رامشیر و گذشت چندین سال از آغاز بهره برداری آن، از فرسودگی فنس و استفاده  از دیواره بتنی برای محصور کردن آن خبر داد.

احمدیان پور با بیان این که فرسودگی فنس ها باعث باز شدن آن در چند نقطه شده بود که نه تنها از نظر امنیت، ایستگاه را آسیب پذیر می کرد و راهی برای ورود احشام به درون ایستگاه بود گفت: در یک عملیات پنج روزه 170 متر طول محیط این ایستگاه بادیواره های بتنی پیش ساخته محصور شد.

 وی ابراز امیدواری کرد تا با اقدامات انجام شده، امنیت ایستگاه، کارکنان و تجهیزات آن افزایش یابد.

 

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد و نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی