طی حکمی از سوی دبیرکل کمیته ملی سدهای بزرگ ایران(IRCOLD)، "مسعود حکمی" مشاور مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، به عنوان نماینده ایران در کمیته تخصصی هیدرولیک در سدها به دبیرخانه کمیته بین المللی سدهای بزرگ جهان (ICOLD) معرفی شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، پیش از این، دکتر چنگیز فولادی عهده دار این مسئولیت بوده است.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید ثریانی