مدیر عامل شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون3  از راه اندازی  ترانسفورماتور قدرت واحد 4 آن نیروگاه خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان ، " نصراله طاهری" با اشاره  به بررسی های انجام شده بر پایش وضعیت روغن ترانسفورماتور واحد 4 در چندین دوره و رصد نتایج، نرخ افزایش گازهای قابل احتراق و کلیدی ترانسفورماتور (استیلن) از خروج این  ترانسفورماتور، به منظور جلوگیری از آسیب و خسارت خبر داد.

وی اظهار کرد: به دلیل زمانبر بودن و عدم امکان تعمیر اساسی ترانسفورماتور در محل و جهت آماده سازی واحد قبل از پیک سراسری، با هماهنگی معاونت توسعه و بهره برداری نیروگاه، عملیات جابجایی ترانسفورماتور با یک دستگاه ترانسفورماتور قدرت یدکی در دستور کار قرار گرفت.

مدیر عامل شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون3 افزود: با توجه به اینکه بوشینگ فشار قوی این ترانسفورماتور متصل به باسداکت گازی SF6 طرح ABB می باشد و با ترانسفورماتور واحد 3 دارای لاین مشترک است، با یک برنامه ریزی دقیق ابتدا جداسازی باسداکت گازی SF6 ترانسفورماتور واحد 4 انجام شد و با مونتاژ مجدد باسداکت گازی SF6 شرایط لازم جهت در مدار بودن واحد 3 و جلوگیری از خروج این واحد انجام گردید.

وی خاطرنشان کرد: در زمان راه اندازی اولیه واحدها عملیات جداسازی باسداکت گازی با حضور سوپروایزر خارجی ABB انجام می شد که بدلیل شرایط تحریم، عملیات فوق توسط شرکت داخلی انجام پذیرفت.

" نصراله طاهری" گفت: با انجام عملیات دمونتاژ کلیه اتصالات مکانیکی و الکتریکی این ترانسفورماتور ، عملیات جابجایی و انتقال ترانسفورماتور یدکی به سلول واحد 4 انجام شد که در ادامه پس از استقرار ترانسفورماتور در سلول مربوطه، مونتاژ کلیه اتصالات مکانیکی و الکتریکی، انجام تصفیه فیزیکی روغن و تست های الکتریکی ترانسفورماتور آماده راه اندازی و با انجام سیگنال چک سیگنالهای حفاظتی و کنترلی ترانسفورماتور واحد 4 برقدار و در مدار قرار گرفت.

 

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه کارون 3
عکاس: علی شاولی
مؤلف: علی شاولی