اولین کارگاه مشارکت های مردمی و هم اندیشی معاونان مشارکت مردمی شرکت های بهره برداری با سازمان آب و برق خوزستان در هتل بوستان اهواز برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیر دفتر نظام های بهره برداری آب این سازمان از برگزاری اولین کارگاه تخصصی مشارکت های مردمی با هدف رفع موانع و چالش های پیش روی استقرار فرآیند انتقال مدیریت آبیاری به تشکل های محدوده شبکه های آبیاری و زهکشی خبر داد.

 "مرجان ادهم ملکی" با بیان این که در این کارگاه، معاونان مشارکت هر یک از شرکت های بهره برداری، گزارشی از عملکرد  شرکت های خود را در پیاده سازی و پایدارسازی انتقال مدیریت آبیاری و برنامه های سال  98 ارائه دادند هدف از برگزاری این کارگاه را اتخاذ توافقات لازم در خصوص دستورالعمل نحوه انتقال وظایف به تشکل ها، تعیین اعضای جدید کمیته انتقال و تسهیل گری و  ساختار عملیاتی تعاونی ها عنوان کرد.

اولین کارگاه تخصصی مشارکت های مردمی و هم اندیشی معاونان مشارکت مردمی شرکت های بهره برداری با سازمان آب و برق خوزستان با حضور معاونان مشارکت های مردمی شرکت های بهره برداری ناحیه شمال، کرخه و شاوور، کارون بزرگ، زهره و جراحی، مارون بهبهان و نمایندگان معاونت حفاظت و بهره برداری منابع آب با میزبانی دفتر نظام های بهره برداری آب در سالن جلسات هتل بوستان اهواز برگزار شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور