بر اساس ابلاغ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، "احمد کاووسی نژاد" به عنوان  معاون بهره برداری و توسعه نیروگاه ها، منصوب شد تا تحت نظر ایشان انجام وظیفه نماید.

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور