اولین جلسه شبیه سازی ارزیابی، بر اساس مدل جایزه ملی فناوری و نوآوری در سد و نیروگاه شهید عباسپور برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، اولین جلسه شبیه سازی ارزیابی براساس جایزه ملی فناوری و نوآوری با هدف دست یابی به جدید ترین متد تکنولوژی ساختار فنی و اجرایی و مدیریت، در سد و نیروگاه شهید عباسپور برگزار شد.

در اولین جلسه شبیه سازی ارزیابی فناوری و نوآوری، مشاور ضمن مصاحبه با مدیرعامل و سایر مسئولان شرکت و بررسی شواهد موجود نسبت به امتیاز دهی بر اساس مدل جایزه ملی ارزشیابی فناوری و نوآوری اقدام کرد.

نمایندگان سازمان آب و برق خوزستان و شرکت های منتخب، در تمامی مراحل اجرا،  به منظور آشنایی با نحوه امتیازدهی و تشکیل شواهد مورد نیاز، در زمان ارزیابی واقعی که توسط دبیرخانه انجمن ملی مدیریت فن آوری انجام خواهد شد، حضور داشتند.

 جلسه فوق با حضور مدیران و رؤسای ادارات شرکت تولید سد شهید عباسپور، نمایندگان دفتر پژوهش های کاربردی سازمان آب و برق خوزستان و شرکت های منتخب مدل جایزه در سالن جلسات سد شهید عباسپور برگزار شد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور
عکاس: سید عباس صالحی
خبرنگار: سیدعباس صالحی