سازمان آب و برق خوزستان با همکاری دانشگاه شهید چمران اهواز و مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان، جشنواره فناوری های نوین در صنعت آب و برق خوزستان را برگزار می کند.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیر دفتر پژوهش های کاربردی این سازمان گفت: جشنواره فناوری های نوین در صنعت آب و برق خوزستان، 25 و 26 آبان ماه سال جاری با هدف حمایت مادی و معنوی از نخبگان و استعدادهای درخشان، فرایند تبدیل ایده به محصول و کمک به پیشرفت اقتصاد دانش بنیان در سالن جلسات هتل بوستان برگزار می شود.

"مهرداد حیدری ارجلو" خاطرنشان کرد: در این زمینه از ایده و محصول، پایان‎نامه و مقالات فناورانه مرتبط با صنعت آب و برق حمایت کرده و در صورت امکان با پژوهشگران، قرارداد منعقد می‎ شود.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان