براساس ابلاغ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، "آرش محجوبی" به عنوان سرپرست معاونت طرح و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی این سازمان منصوب شد.

همچنین از تلاش های "حمید رضا خدابخشی" در زمان تصدی مسئولیت مذکور تشکر شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان