بر اساس صدور حکمی از سوی "فرهاد ایزدجو" رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان "فرشاد اسمعیل زاده" با حفظ سمت، به مدت سه ماه به عنوان مجری طرح کنترل سیلاب کرخه منصوب، تا تحت نظر ایشان و با هماهنگی "مسعود حکمی" مشاور مدیرعامل انجام وظیفه نماید.

 

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان