مهندس "محمدرضاشمسایی" به عنوان مشاور وزیر نفت در امور عمرانی منصوب شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، طی صدور حکمی از سوی "بیژن نامدار زنگنه" وزیر نفت، محمدرضا شمسایی، مدیرعامل سابق سازمان آب و برق خوزستان، به عنوان مشاور عمرانی وزیر نفت، منصوب شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علیپور