بر اساس ابلاغ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، "داوود ممبینی"، "محسن پورشمسا"، "امین ایزدجو"، "حسین یزدانی"، "کاووس براتی"، "فروغ ادهمی"، "عاطفه جلالی" و "مهین دانائیان" برای مدت 2 سال، بعنوان عضو کمیته صحت سنجی تشکیلات و نظام یکسان سازی حقوق و دستمزد کارمندی و کارگری سازمان و شرکت های طرف قرارداد منصوب شدند.

بر اساس این ابلاغیه "حسین یزدانی" بعنوان دبیر و عضو کمیته صحت سنجی و نظام یکسان سازی حقوق و دستمزد کارمندی و کارگری سازمان و شرکت های طرف قرارداد و عضو تشکیلات شرکت ها، همچنین"مهین دانائیان" بعنوان دبیر تشکیلات شرکت ها و عضو کارگروه مذکور منصوب شدند.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور