سرپرست مشارکت های مردمی شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون از برگزاری نشستی با حضور نماینده مدیریت مشارکت های سازمان آب و برق خوزستان، نمایندگان شرکت بهره برداری مارون، تشکل ها و تعاونی های آب بران شهرستان بهبهان خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "بهمن خلیلی" گفت: در این نشست ضمن تشریح توافق نامه و بحث و بررسی در این خصوص، نسبت به عقد قرارداد تامین آب، وصول آب بها و آموزش های لازم جهت توانمند سازی تعاونی ها، تبادل نظر صورت گرفت.

وی تصریح کرد: مدیریت منابع آب زیرزمینی در حوزه کشاورزی مسئله ای است که باید با مشارکت کشاورزان و بهره برداران آب تصمیم گیری شود، زیرا کشاورزان به عنوان مصرف کنندگان اصلی منابع آب، نقش کلیدی در مدیریت مشارکتی منابع آب خواهند داشت.

خلیلی افزود: با توجه به مفهوم مشارکت، امروزه اهمیت مشارکت تمامی ذینفعان در حوزه مدیریت منابع آب برای سیاست گذاران واضح و بدیهی است و حضور کشاورزان و بهره برداران منابع آب به عنوان مصرف کنندگان اصلی منابع آب برای مشارکت در تصمیم گیری های این بخش امری لازم و ضروری قلمداد می شود.

سرپرست مشارکت های مردمی شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون خاطرنشان کرد: مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع آب تنها یک راهکار نیست، بلکه یک اصل است که در هر راهکار باید در نظر گرفته شود.

باتوجه به اهمیت و جایگاه مشارکت و تعاونی های آب بران با هدف پایداری، استفاده بهینه از آب و سایر عوامل تولید کشاورزی، ضرورت تحویل آب حجمی به تشکل ها و اعلام آمادگی تعاونی های آب بران، نشستی با مدیران عامل تعاونی تولید بنه باشت و تعاونی مدیران پخش مارون (کانال D)، در شرکت بهره برداری مارون برگزار شد.

در این نشست، ضمن تشریح توافق نامه و بحث و بررسی در این خصوص، نسبت به عقد قرارداد تامین آب، وصول آب بها و همچنین آموزش های لازم جهت توانمندسازی تعاونی ها به منظور توزیع آب و نگهداری از تاسیسات شبکه، تبادل نظر صورت گرفت و مقررشد تا حاضران در نشست، پیشنهادات تکمیلی خود را به منظور بهبود وضعیت به شرکت بهره برداری مارون ارایه کنند.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون
خبرنگار: علیرضا نیکزاد