آگهی مزایده عمومی شماره ۱۸۰/۹۲
سازمان آب وبرق خوزستان در راستای اجرائی نمودن(جزء(الف) بند ۳۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۰کل کشور) درنظر دارداملاک خود را واقع درخوزستان با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی به فروش رساند.

۱ - اهواز - پلاک ثبتی۶/۲۵۴۹ - خیابان ادهم - حد فاصل خیابان آهنگری و کافی –پلاک۲۹۷ - مساحت۲۵ متر مربع عرصه، ۲۵ متر مربع اعیان - قیمت۰۰۰/۰۰۰ / ۱۰۰/۱ ریال
۲ - اهواز - پلاک ثبتی ۳۹/۲۵۵۲ - خیابان قنادان –نبش صابر پور - پلاک ۴۲ مساحت ۴۲متر مربع عرصه، ۴۲ متر مربع اعیان - قیمت۰۰۰/۰۰۰ / ۷۵۰ ریال
۳ - اهواز - پلاک ثبتی۱/۱۹۱۰ - خیابان محمدیان – حد فاصل خیابان امام خمینی و غفاری –پلاک ۱۶۵ - مساحت۱۰ متر مربع عرصه۱۰ متر مربع اعیان ۰۰۰/۰۰۰ / ۵۰۰ ریال
داوطلبان شرکت در مزایده جهت خرید اسناد مزایده و بازدید از محل می توانند از تاریخ ۲۳/۱۰ / ۹۲ لغایت ۰۸/۱۱ / ۹۲در ساعات اداری ۸ الی ۱۵(به جز ایام تعطیل) با پرداخت مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال بوسیله سیستم کارت خوان(نصب شده در اداره پرداخت) یا واریز وجه به حساب سیبا ۲۱۷۵۰۷۲۲۲۲۰۰۱ بانک ملی به نشانی اهواز، بلوار گلستان، ساختمان پنج طبقه سازمان آب و برق خوزستان، طبقه سوم، اطاق ۳۵۲ کمیسیون مزایده سازمان آب وبرق خوزستان مراجعه نمایند. جهت اطلاعات بیشتر با تلفن ۳۳۶۷۹۶۰ - ۰۶۱۱ اداره مزایده تماس بگیرید.
ضمناً یادآور می گردد که:
۱ - افتتاح پاکات ساعت ۱۰ صبح روزچهار شنبه مورخ ۰۹/۱۱ / ۹۲ بوده و حضور مزایده گران در جلسه افتتاح پاکات بلامانع است.
۲ - سپرده شرکت در مزایده می بایست ضمانتنامه بانکی معتبر یا واریز وجه نقد به حساب سیبا به شماره ۲۱۷۵۰۷۲۲۲۵۰۰۶ به نام تمرکز وجوه سپرده های عملیاتی سازمان آب وبرق خوزستان و معادل ۱۰% قیمت پایه باشد.
۳ - در مقابل فروش، وجه نقدا دریافت وهرگونه مالیات، عوارض ونظایر آن طبق قوانین ومقررات به عهده خریدار است.
۴ - کلیه هزینه های انتقال سند مالکیت, حق الثبت و حق التحریر، عوارض، مالیات وتخلیه ملک بر عهده برنده مزایده می باشد.
۵ - آخرین مهلت دریافت پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۰۸/۱۱ / ۹۲ خواهد بود.
لذا متقاضیان پس از تکمیل اسناد خود، می بایست آن را تا زمان فوق الذکر به دبیرخانه محرمانه حراست سازمان آب وبرق خوزستان واقع در طبقه دوم ساختمان پنج طبقه اتاق ۲۲۸ تحویل داده و رسید آن را دریافت دارند.
۶ - به پیشنهادهای فاقد امصاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۷ - هزینه کارشناسی وآگهی بر عهده برنده یا برندگان می باشد.
۸ - سایر اطلاعات وجزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.
۹ سایت اینترنتی سازمان آب وبرق خوزستان WWW. kwpa. info

روابط عمومی سازمان آب وبرق خوزستان