به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، “افشین قلی پور” گفت: تست خود راه اندازی واحد شماره یک نیروگاه با حضور نمایندگان دیسپاچینگ ملی ، کارشناسان برق منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان جهت مقابله با حوادث احتمالی در خصوص خاموشی شبکه برق و احیای آن توسط واحدهای نیروگاه با قابلیت خود راه اندازی انجام شده است.

وی افزود: آزمون خود راه انداز نیروگاه یکی از آزمون های مهم و حساس جهت احیای شبکه برق در مواقع اضطراری می باشد که با تکیه بر استارت واحد های نیروگاه انجام می شود. در زمان خاموشی گسترده در شبکه به گونه ای که نیروگاه دسترسی به شبکه برق نداشته باشد، با استفاده از دیزل خود راه انداز نیروگاه، واحدهای نیروگاهی وارد مدار تولید شده و شبکه و برق مصرف کننده ها را تامین می کند.

افشین قلی پور عنوان کرد: پس از طی فرآیند و مراحل انجام تست مطابق پروتکل ها ابتدا ارتباط شبکه برق قطع شد و سپس مطالق دستورالعمل ها کلیه مراحل آزمون با موفقیت انجام شد.

گفتنی است خود راه اندازی واحدها بدون دریافت انرژی از شبکه برق و به کمک دیزل ژنراتور مصرف داخلی واحد تامین و واحد راه اندازی می شود. در تست خود راه انداز واحدهای مسجدسلیمان خط ۹۲۷ و شوشتر تحت ولتاژ قرار داده شد و خط ۷۲۲ مسجدسلیمان و تی آف اندیکا تحت بار قرار داده شدند و به مقدار ۳.۲ مگاوات تزریق شد.

منبع: روابط عمومی شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان