کارشناس مسئول واحد HSE  شرکت آبیاری کارون بزرگ از پایش سلامت شغلی کارکنان با همکاری شرکت پزشکی صنعت آب وبرق خوزستان خبرداد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "هادی محمدزاده" گفت: معاینات ادواری به منظور اطمینان از وضعیت سلامت و کنترل تناسب کار با فرد، با توجه به پایش سلامت و سلامت محیط کار، مطابق با قوانین کار و تامین اجتماعی برای کارکنان شرکت بهره برداری از شبکه ها ی آبیاری کارون بزرگ انجام شد.

محمدزاده، گفت: این معاینات برای 147 نفر از کارکنان شرکتی در قالب آزمایشات و نمونه گیری، معاینات بالینی شامل شنوایی سنجی، بینایی سنجی، نوار قلب، اسپیرومتری و ویزیت پزشک عمومی، طی سه روز برگزار شد.

کارشناس مسئول واحد HSE شرکت آبیاری کارون بزرگ، هدف از برگزاری معاینات ادواری را بررسی وضعیت بدنی فرد با شغل فعلی، بررسی و پایش سلامت همکاران با توجه به وظیفه محوله و شرایط محیطی، قابلیت دفاع از حقوق شرکت در دعاوی حقوقی و جلسات کمیته های تامین اجتماعی معرفی کرد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ
عکاس: غلامحسین تشکر
خبرنگار: غ