مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور از اتمام  عملیات لایروبی دریاچه سد انحرافی خیرآباد خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور گفت: با توجه به کاهش چشمگیر نزولات جوی در سال آبی، به منظور بهبود عملکرد و تسهیل آبرسانی به اراضی تحت پوشش  همچنین احیای آبگذری در نقاط تحویل آب به شبکه های تحت پوشش و تأمین آب پایدار اراضی پایین دست حوزه مرکزی شرکت کرخه وشاوور، لایروبی دریاچه سد انحرافی خیرآباد در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به شرایط و انباشت لای قدیمی افزود: در گام اول با استفاده از لودر، مسیر تردد جهت دسترسی بیل مکانیکی در حاشیه رودخانه مهیا و متعاقباً عملیات لایروبی آغاز شد.

  "یعقوب کرمی"با بیان این که طی عملیات لایروبی و برداشت رسوبات، وضعیت رژیم جریان در سردهانه ها به حالت نرمال بازگردانده شد افزود: با توجه به وجود دو دریچه کشویی تخلیه رسوب در جناح راست و یک دریچه کشویی در جناح چپ سد انحرافی خیرآباد، لایروبی پشت دریچه ها جهت بهبود عملکرد دریچه ها و تأمین ظرفیت اسمی آن در دستور کار قرار گرفت.

وی، طول تقریبی لایروبی در دست انجام دریاچه را حدود 150 متر اعلام کرد که با استناد به تصاویر موجود، ضخامت رسوبات در سطح دریاچه بعضاً به بیش از 5/2 متر می رسد. طبق برآوردهای اولیه حجم لای موجود در سطح دریاچه بیش از 10000 مترمکعب تخمین زده شده است.

سد انحرافی خیرآباد از ابنیه قدیمی واقع در منطقه شاوور منبع تأمین جریان کانال اصلی شبکه پنج هزار هکتاری و نهر سلائمی است که در سال ١٣١٩ با استفاده از مصالح سنگی بر روی رودخانه شاوور، در ٧٠ کیلومتری شمال اهواز احداث شده است. این بند دارای تاجی به طول 33 متر و ٣ دریچه تخلیه رسوب می باشد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور
عکاس: امیر مرادی زارعی
خبرنگار: سجاد داریوشی