جلسه اضطراری تامین و توزیع آب تابستانه در شهرستانهای حوضه آبریز کرخه و جلوگیری از انحرافات کشت برگزار شد
/
جلسه اضطراری تامین و توزیع آب تابستانه در شهرستانهای حوضه آبریز کرخه و جلوگیری از انحرافات کشت برگزار شد

زهره